เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.
Term & Condition
ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ
www.happy-trips.co

www.happy-trips.co ดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ให้บริการทัวร์ท่องเที่ยว 2 ประเภท หลัก ได้แก่

  1. ทัวร์ร่วมคณะ (Collective Tour) คือทัวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะนำมาให้ลูกค้าจอง คณะทัวร์จะเป็นลูกค้าจากหลากหลายที่ มาร่วมเป็นคณะเพื่อออกเดินทางไปกับคณะทัวร์
  2. ทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ (Incentive Tour) คือทัวร์ที่บริษัทฯ จัดขึ้นตามความประสงค์ของลูกค้า เฉพาะกลุ่ม (Private Group) โดยจะไม่มีลูกค้าจากที่อื่นมาร่วมเดินทางกับคณะทัวร์ด้วย

ก่อนที่ท่านจะทำการจองทัวร์ (Collective Tour) หรือให้จัดทัวร์(Incentive Tour) ผ่าน www.happy-trips.co หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีให้บริการ อาทิ เช่น ทางโทรศัพท์, ทางโทรสาร, ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, แอพพลิเคชั่นไลน์ ฯลฯ กรุณาอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขก่อน เพื่อสิทธิ และประโยชน์ของท่านเอง ถ้าท่านทำการจองใดๆ กับ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด

เงื่อนไขการคืนเงิน

เงื่อนไขการออกเดินทาง

เงื่อนไขค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
เงื่อนไขทัวร์อื่น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง