เวลาทำการ:

จันทร์-เสาร์ : 08.00-20.00น.

บริษัท แฮปปี้ ทริปส์ ( Happy Trips ) ได้ก่อตั้งจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์ทางเลือกใหม่และเข้าใจปรัชญาของการบริการและรักที่จะทำงานบริการให้กับลูกค้าของเราทุกรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า และดูแลลูกค้าของเราเสมือนครอบครัวของเราเอง ซึ่งหวังว่าหลังจากจบทัวร์หรือ Trips แล้ว ลูกค้าจะมีความสุขและจดจำถึงงานบริการที่เรามีให้ไม่มากก็น้อย เปรียบเสมือนชื่อบริษัทของเรา Happy Trips ( แฮปปี้ทุกเส้นทาง ) ณ โอกาสนี้ทางบริษัทมีความภูมิใจเรียนเสนอบริการต่างๆ เหล่านี้ อาทิเช่น

อนึ่งทางบริษัทฯ หวังว่าจะเป็นทางเลือกของท่าน และหวังว่าจะรับใช้ท่านในโอกาสต่อไป เพื่อท่านจะได้การบริการที่ดีจาก บริษัท แฮปปี้ ทริป

ผู้บริหาร

คุณสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ
คุณปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ
คุณสุดารัตน์ เที่ยงไทสง ผู้จัดการทั่วไป

แผนกขายกรุ๊ปเหมา

คุณจิตกานต์ บุญเกิด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกรุ๊ปเหมาอาวุโส

แผนกปฏิบัติการทัวร์

คุณวัชรากร พะณะงาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการอาวุโส
คุณภมรรัตน์ สีบัวลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
คุณสายน้ำทิพย์ ถูกจิตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
คุณสุริยา ุดแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

แผนกตั๋วเครื่องบิน

คุณยศวรรธน์ มูลอัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายตั๋วเครื่องบิน
คุณศศิธร จาอาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายตั๋วเครื่องบิน
คุณศาริศา คำประเสริฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตั๋วเครื่องบิน
คุณอภิชาดา หิรัญอร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตั๋วเครื่องบิน

แผนกมัคคุเทศก์

คุณจิตรา สมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
คุณธฤษณัช เรือนเงิน ผู้จัดการฝ่ายมัคคุเทศก์ และทีมงานมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ รวม 50 ท่าน

แผนกขาย

คุณณัฐพงษ์ สาโรวาท เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณเบญจศิริ จารึกสถิตย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณณัฐวิโรจน์ แก้วกรรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณชนิดาภา ไชยทุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณมณีรัตน์ ธุระทำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณชุติมา บุญทองเถิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณอมรรัตน์ จั่นจีน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณเกษณี พุกบัวขาว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณกนกพร ยะนิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณพชรมน สอนใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณจิรธยา พุ่มเทียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
คุณวีนัสนันท์ เกษไชย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

แผนก IT

คุณพงศธร นันตา เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT
คุณกัณฐิกา จันทร์กระจ่าง เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

แผนกการเงินและบัญชี

คุณจิตรา สมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
คุณอุทัยวรรณ ธิราชัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ที่ตั้งสำนักงาน

22/21 หมู่ 6 ซอยแก้วประไพ ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-987-3417 ( auto )
โทรสาร : 02-987-6708
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ : 11/4286
เวปไซด์ : www.happy-trips.co

หน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ

 • สถานบันการบินพลเรือน
 • การเคหะแห่งชาติ เขตธนบุรี
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตมีนบุรี
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตจตุจักร
 • สำนักการแพทย์
 • โรงพยาบาลลาดกระบัง
 • สำนักการคลัง
 • เทศบาล จ.ปราจีนบุรี
 • สำนักอนามัย กทม.
 • สำนักสาธารณสุข กทม
 • คณะ สส.หมอประจวบ อึ้งพากร
 • อบต แสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา
 • สมาคมพยาบาลศาสตร์
 • กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน )
 • สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
 • บริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • บริษัท โรงไฟฟ้าราชบุรี พาวเวอร์
 • สาธารณสุข นครชัยศรี
 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 • วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะอาจารย์โรงเรียนธนบุรี วรเทพีพลารักษ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และบางนา
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระยอง
 • มหาวิทยาลัยลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎโคราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สพท ปทุมธานีเขต 2
 • สพท นครนายก
 • สพท ปราจีนบุรี เขต1
 • สพท อยุธยา เขต 1
 • สพท ฉะเชิงเทรา เขต 1
 • สพท ฉะเชิงเทรา เขต 2
 • สพท ชลบุรี เขต 2
 • สพท อ่างทอง
 • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองแผนงาน
 • มหาวิทยาลัยบรูพา คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

ธนาคาร

 • ธนาคารสแตนด์ดาร์ด ชาร์เตอร์
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 2
 • ธนาคารนครหลวง สาขาสุทธิสาร
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาสวนมะลิ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย

โรงงานต่างๆ

 • บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
 • บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเท็ค จำกัด
 • บ.เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ที.ไอ.ที อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
 • บริษัท เรเฮา จำกัด
 • บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ธารา เทค จำกัด
 • บริษัท แปลนสารา จำกัด
 • บริษัท วีซี แฟบริค จำกัด
 • บริษัท รวิชัย วัฒนา จำกัด
 • หจก โรงเลื่อยจักรเอี๊ยบฮวดเส็ง
 • บริษัท ซัคเซซ เอ็นยิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไทยยูคิล่อน จำกัด
 • TOYODA GOSEI ( THAILAND ) CO.,LTD
 • บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท เจแปนเบรค (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท นิชชิน อีเลคทริค (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท โอคาย่า (ประเทศไทย )จำกัด
 • บริษัท มาเล่ย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย )จำกัด

หน่วยงานภาคเอกชน

 • บริษัท นีโอแม๊กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ENDRESS & HAUSER ( THAILAND ) LTD
 • บริษัท ฮอนด้า คาร์ส ( ปราจีนบุรี )
 • บริษัท ดี เอ็น เอ็ม ซี ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท จุฑามาศ จำกัด
 • บริษัท โคห์เลอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท นีโอแม๊กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ENDRESS & HAUSER ( THAILAND ) LTD
 • บริษัท ฮอนด้า คาร์ส ( ปราจีนบุรี )
 • บริษัท ดี เอ็น เอ็ม ซี ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท จุฑามาศ จำกัด
 • บริษัท โคห์เลอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
 • ดิจิตอล เมจิก เอ็ฟเฟ็ค เฮ้าส์ จำกัด
 • สวีทอายส์ จำกัด
 • บริษัท แคเรียร์ ประเทศไทย ( จำกัด )
 • E.A.Q.MARKETING CO.,LTD
 • บริษัท วี ที การ์เม้นท์ จำกัด
 • บริษัท อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ
 • WESTMAN LINMARK CO.,LTD
 • อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช และเพื่อน
 • บริษัท ชัวร์ เทค จำกัด
 • บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท อี-ไซเมด จำกัด
 • บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำกัด
 • บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
 • บริษัท ฟอร์ บิลลารส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท กรีน อาร์คิเทคเจอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • อ.ส.ม.ท.
 • บริษัท เอ็กซ์คอม ธารา จำกัด
 • บริษัท โกลว์ จำกัด
 • เคาน์เตอร์แอนด์เซอร์วิส
 • บริษัท โซนี่ อิริคสัน (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด ( เครือ SCG )
 • บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเท็ค จำกัด
 • บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา/li>
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน )
 • บริษัท ไฮเออร์ อิเลคทริคอล แอพพรายแอนซ์ (ประเทศไทย ) จำกัด
 • SYMPHONY COMMUNICATION CO.,LTD
 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์ ) จำกัด
 • บริษัท แปลนสารา จำกัด
 • บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด
 • บริษัท ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท NEO PACIFIC CO.,LTD
 • บริษัท เฟรเซนีอุส คาบี ไทยแลนด์ จำกัด
 • บริษัท PIONEER HI-BRED ( THAILAND ) CO.,LTD
 • บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
 • บริษัท ธรรมชาติซีฟู๊ด รีเทล จำกัด
 • บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน )
 • บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
 • บริษัท เพียวฟู๊ดส์ จำกัด
 • บริษัท เดลต้าเมทัล (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท โอบาร่า (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด
 • บริษัท ตั้งไท่ฮั้วเฮง จำกัด
 • บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
 • บริษัท เทอร์มินอล ลักส์ จำกัด
 • บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน )
 • Paris Miki Optical (Thailand) Ltd
 • บริษัท เอ๊กซคอน จำกัด
 • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน )
 • บริษัท ไทยยานยนตร์ มิตซู จำกัด
 • บริษัท เอ็ม พร็อฟ จำกัด
 • บริษัท สหคุณอินเตอร์เทรด จำกัด
 • บริษัท เอสเฟม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จำกัด
 • บริษัท ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า จำกัด
 • บริษัท ลิ้มเจริญซีเมนต์
 • บริษัท ซีสเต็มส์คาร์ส จำกัด
 • บริษัท ซีสเต็มโปร สโตเรจ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท THAI SILVEC.CO.,Ltd
 • บริษัท ข่าวสด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ที.ซี.ซีลลิ่ง แอนด์ ปั๊มปิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่ )
 • บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด
 • บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด